تبلیغات
کلیه دروس سال دوم راهنمایی - ادبیات(تشبیه)
کلیه دروس سال دوم راهنمایی
افرادکارآمدمی گویند:همین که هستم خوبم ولی بایدبهترباشم.
یکشنبه 7 اسفند 1390

ادبیات(تشبیه)

یکشنبه 7 اسفند 1390

نوع مطلب :
نویسنده :روزبه مالگرد

یکی از آرایه های ادبی در زبان شیرین فارسی تشبیه است.
تشبیه یعنی کسی یا چیزی را از لهاظ داشتن صفتی به کسی یا چیزی که آن صفت را به حد کمال دارد مانند کنیم.
                                            
                                                  زندگی همچون رودی پر جنب وجوش است.
در عبارت بالا زندگی از نظر پر جنب وجوشی به رود تشبیه شده است.
                                                  برق چون شمشیر بران /پاره می کرد ابر هارا
دراین بیت برقرا به شمشیری تشبیه کرده است که ابر هارا پ                                                                                               در اکثر تشبیه ها 4رکن دیده می شود که عبارتند از:
1)مشبه:به چیزی که تشبیه می شود و واقعی ستدر جمله ی زیر {من}مشبه است.
2)مشبه به:به چیزی گفته می شود که مشبه به آن مثل و مانند می شود.در جمله ی زیر{گوهر}مشبه به است
3)وجه شبه:به خصوصیتی می گویند که بین مشبه و مشبه به مشترک است. در جمله ی زیر وجه تابندگی است.
4)ادات تشبیه:کلمه ایست که شباهت بین مشبه ومسبه به را بیان می کند.در مثال زیر این کلمه مثل است.

                                                             من مثل گوهر تابنده ام       

؟)در کدامیک تشبیه وجود دارد؟
1)شغال نگون بخت را شیر خورد     2)کزین پس به کنجی نشینم چو مور
3)یکی روبهی دید بی دست وپای

یکی از آرایه های ادبی مهم در زبان فارسی...