تبلیغات
کلیه دروس سال دوم راهنمایی - قیام بابک ومازیار
کلیه دروس سال دوم راهنمایی
افرادکارآمدمی گویند:همین که هستم خوبم ولی بایدبهترباشم.
دوشنبه 24 بهمن 1390

قیام بابک ومازیار

دوشنبه 24 بهمن 1390

نوع مطلب :تاریخ، 

رهبری بابک جنبش سرخ جامگان تقریبا شبیه جنبش سپیدجامگان بود، منتها با یك تفاوت كه بابك رهبر این جنبش بر عكس المقنع،

رهبری بابک جنبش سرخ جامگان تقریبا شبیه جنبش سپیدجامگان بود، منتها با یك تفاوت كه بابك رهبر این جنبش بر عكس المقنع، هیچ وقت خودش ادعای پیامبری یا خدائی نكرد و برای جلب توجه پیروانش، نه ماه نخشب از چاه بیرون آورد و نه وسیله ی انعكاس نور خورشید بعنوان تجلی نور خدا داشت و نه فرصت یافت كه خودرا به تنور آتش بیافكند كه پیروانش بیشتر به بازگشت او اعتقاد پیدا كنند، آنگونه كه حكیم هاشم مقنع انجام داد، بلكه اكثریت مردم زحمتكش اورا به خاطر مقاومتش درمبارزه، بی باكی و دلیری و توانائی معجزه آسا و مردم داریش، بحد پرستش ستایش می‌‌كردند وبفرمانش گوش فرا می‌‌دادند. مطهر بن طاهر مقدسی گرچه یكی از دشمنان سر سخت خرم دینان بود، اما در وصف مرام و مردانگی ونیكو كاری بابكیان چنین نگاشته است: «از ریختن خون جز به هنگامی كه علم طغیان بر افرازند، خود داری می‌‌كنند، به پاكیزگی بسیار مقیدند. میل دارند با نرمی و نكوكاری با مردم دیگر آمیزش كنند و اشتراك زنان را با رضایت خود آنان جایز می‌‌دانند». قابل ذكر است، این نیش زهرآگین آخر جمله مقدسی، منحصر به این تاریخ نویس اسلامی نبوده، بلكه آن گونه كه انصافپور در نهضتهای ملی و مذهبی آورده است، این سلاح همه تاریخ نگاران علیه مخالفان عقیدتی بوده است. او می‌‌گوید: «در آن روزگاران چون حكام، ولینعمت اهل قلم و روشنفكران بودند و بر زندگانی و روزی دبیران و خبرنویسان و تاریخ نگاران و شاعران غیر آزاد خداوندگاری داشتند؛ هر آنچه از امور مصالح خویش را بر مراد می‌‌دیدند به آن تقریر می‌‌كردند چنانكه دبیران از بیم جان و خانمان نه فقط نمی‌توانستند سخنان شورشگران و مخالفان را منعكس سازند بلكه برای تحكیم موقعیت خود و گاه برای خوشایند خداوندان دولت و ولینعمت خود به توده های قیام كننده ناسزا هم می‌‌گفتند و برایشان اتهام های ناروا و دور از حقیقت وارد می‌‌كردند و درباره شان سخنان خلاف واقع می‌‌نوشتند». بهرصورت پس از مرگ جاویدان كه در جنگی زخمی شده بود و پیش از فوت به همسرش وصیت نموده بود كه روح او در بابك حلول خواهد كرد و او باید بابك را بعنوان جا نشینش به مردم معرفی نماید. لذا بنا به این وصیت بابك پرچم مبارزه جاویدان را بدست گرفت و همانگونه كه گفته شد، بیش از ۲۲ سال علیه خلفای اسلام جنگید.
سرانجام جنبش متاسفانه معتصم، خلیفه اسلام، موفق شد با اهداء پول زیاد و مقام به افشین، شاهزاده ایرانی، بابك را با نیرنگ به دام بیاندازد و اورا با فجیع ترین شكل در بغداد به قتل برساند. خواجه نظام الملك وزیر سلجوقیان در كتاب سیاستنامه خود آورده است:«چون چشم معتصم بر بابك افتاد، گفت:«ای سگ، چرا فتنه در جهان انگیختی و چرا چندین هزار مسلمان بكشتی؟» هیچ جواب نداد. فرمود تا هر چهار دست و پایش ببرند. چون یك دست ببریدند، دست دیگر در خون زد و در روی مالید و همه روی را از خون سرخ كرد. معتصم گفت: «ای سگ، باز این چه علم است؟» گفت: «در این حكمتی است.» گفتند: «آخربگوی، چه حكمتی است؟» گفت: «شما هردو دست و پای من بخواهید بریدن، و گونه مردم از خون سرخ باشد، و چون خون از تن برود، روی زرد شود. ... من روی خویش به خون سرخ كردم تاچون خون از تنم بیرون شود، نگویند كه از بیم و ترس رویش زرد شد». خواجه نظام الملك در ادامه می‌گوید؛ معتصم را سه فتح برآمد كه هر سه قوت اسلام بود؛ یكی فتح روم، دوم فتح بابك و سوم فتح مازیار در طبرستان، كه اگر از این سه فتح یكی بر نیامده بودی اسلام شده (رفته) بود.
جنبش‌های همدوره قابل ذكر است كه جنبش سرخ علمان به رهبری مازیار بن قارن در یك برهه از زمان در شرق و غرب ایران با بابكیان هم عصر بوده اند. دو سال پس از شكست بابك، مازیار بن قارن نیز گرفتار آمد و اورا در زیر تازیانه كشتند، زیرا انكار كرد كه با افشین شاهزاده ایرانی مكاتبه داشته است. خلیفه جسد مازیار را هم در كنار پیكر خشكیده همرزم قهرمانش بابك بدار، آویخت. دیری نپائید كه جسد افشین نیز به آنان پیوست. خرمدینان نیز همانند پیشینیان خود به تناسخ روح قایل بودند و گویا مرام مزدكی داشتند. شهرستانی در این باره می‌گوید۱۵) “پیروان بومسلم و مبیضه (سپیدجامگان) نیز از خرمدینان بودند. خودعنوان خرمدینی نشان می‌دهد كه باید حتی دردوران ساسانی مانندتراكیب “بهدینی“ (كیش زرتشتی) و“درست دینی“ (كیش مزدكی) ایجاد شده باشد“. در هر حال ابن الندیم در الفهرست نیز مزدكی بودن خرمدینان را تایید می‌‌كند و مینویسد: “خرمدینان كه بسرخ جامگان شهرت دارند از پیروان مزدك هستند و در آذربایجان، ری ارمنستان، دیلم، همدان و دینور (مركز ولایت شرقی كردستان آنروزی) پراكنده اند“. مسعودی تاریخ نویس قرون وسطا در رابطه با پیروان خرمدینی در زمان خود می‌‌نویسد: “اكنون به سال ۳۳۲ هجری بیشتر خرمیان از فرق كردكیه و لودشاهیه هستند و این دو فرقه از همه خرمیان معتبر ترند“. [ویرایش] ایران پس از جنبش خرمدینان از شكست بابك خرمدین تا سال ۲۵۴ هجری قمری جنبشهای دیگر در برابر خلفا فرا گیر نبودند. از این سال بود كه انقلاب سازمان یافته بردگان به رهبری علی بن محمد رازی زنگی یار (صاحب الزنج) كه بزنگی یاران شهرت یافت و تا سال ۲۷۰ هجری قمری دوام آورد و یك دولت نیز در جنوب غربی ایران تشكیل داد، زمینه را برای ضعف خلفا و پایان حاكمیت اعراب در ایران آماده نمود. افزون بر این در كتب تاریخی و از جمله تاریخ طبری گاه می‌‌بینیم كه: “ علی بن ابان“ سپه دار نامدار و بزرگ زنگی یاران، از بحرین و یمامه به سوی ری سپاه می‌‌برد و یا كردان كه با دربار خلافت در ستیز بودند، به دولت بردگان زنگی یار خراج می‌‌دادند و یا علی بن محمد زنگی یار پیشوای بردگان از آنان (كردان) می‌‌خواست كه در منبرها به نام او خطبه بخوانند.(۱۷) این نكات كه در لابلای تاریخ دیده می‌شود، نشانه آنست كه كردان نه اینكه در ستیز دائم با خلفای اسلام بوده اند، بلكه به جنبشهای ضد خلفا نیز گرایش نشان داده اند. خواجه نطام الملك زنگی یاران را نیز به مزدكی و بابكی بودن متهم می‌‌كند.(۱۸) زنگی یاران درمدت ۱۵ سال صدو پنجاه و شش بار با سپاهیان خلیفه نبرد كردند كه در نبردهای آخرین در سال ۲۷۰ هجری قمری شكست بدی خوردند و با تسخیر مختاریه، پایتخت زنگی یاران توسط سپاهیان خلیفه، حكومت آنان برچیده شد. اگرچه زنگی یاران و همه بردگان و مردم ستم دیده دیگر، از ظهور قریب الوقوع قرمطیان به سال ۲۸۷ هجری آگاهی نداشتند؛ ولی باز همچنان به ظهور نهضتی دیگر امیدوار مانده و چشم به آینده دوختند.
دلیل ناکامی جنبش همانگونه كه در پیش نیز اشاره شد، یكی از دلایل شكست این جنبشها همان نداشتن اتحاد بوده است. طبری تاریخ نگار قرون وسطا خبری دارد حاكی ازاینكه حمدان قرمط بنیانگذار قرمطیان كه در سالهای ۲۵۰ - ۲۷۰ هجری سالار صدهزار شمشیردار بوده و از علی بن محمد زنگی یار دعوت می‌‌كند كه برای مبارزه با دشمن واحد خود دریك جبهه متحد شوند جواب موافق نمیگیرد.
Colby
جمعه 17 آذر 1396 03:12 ق.ظ
You need to be a part of a contest for one of the finest websites on the net.
I'm going to recommend this blog!
foot issues
شنبه 25 شهریور 1396 07:17 ق.ظ
This is very interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your feed and look forward to seeking more of your great post.
Also, I've shared your website in my social networks!
Bruno
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:09 ق.ظ
It's going to be end of mine day, however before ending
I am reading this fantastic post to improve my
knowledge.
http://delisadiruzzo.jimdo.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 01:30 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a writer for
your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some articles for your blog in exchange for a link
back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
Cheers!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر