تبلیغات
کلیه دروس سال دوم راهنمایی - پرسش های كتاب اجتماعی
کلیه دروس سال دوم راهنمایی
افرادکارآمدمی گویند:همین که هستم خوبم ولی بایدبهترباشم.
یکشنبه 23 بهمن 1390

پرسش های كتاب اجتماعی

یکشنبه 23 بهمن 1390

نوع مطلب :اجتماعی، 
نویسنده :پویا مهرویی

پرسش درس 1:
1 – ویژگیهای اصلی یک گروه کدامند؟
1) خصوصیات و فعالیتهای مشترک
2) داشتن روابط نسبتاً پایدار و منظم

2 – روابط متقابل را با چند مثال توضیح دهید؟

مثلاً در گروه دوستان، بچه ها با هم فعالیت مشترک دارند. گاه برای انجام بازی، بسیج می شوند و گاه از اتفاق یک واقعه خنده آور خوشحال می شوند و به خنده می افتند. در میان گروه روزنامه دیواری، تقسیم کار میان بچه ها و یا اعضای گروه، مشاهده می شود و هرکس با نظم و ترتیب، وظایف مخصوص خود را به انجام می رساند. به یقین در این میان اگر کسی از انجام مسؤولیت خود سرباز زند، در کار بقیه نیز خلل ایجاد می شود.

3– چگونه می توانید با اعضای گروه همکلاسی خود رابطه متقابل برقرار کنید؟

می توانیم به راحتی با آنها حرف بزنیم؛ در مورد تکالیف درسی از یکدیگر بپرسیم؛ برای تقویت درسی خود یا همکلاسیهای خود به منزل یکدیگر برویم؛ بعضی وقتها وسایل یکدیگر را بگیریم و از هم راهنمایی بخواهیم.

پرسش درس 1:
1 – ویژگیهای اصلی یک گروه کدامند؟
1) خصوصیات و فعالیتهای مشترک
2) داشتن روابط نسبتاً پایدار و منظم

2 – روابط متقابل را با چند مثال توضیح دهید؟

مثلاً در گروه دوستان، بچه ها با هم فعالیت مشترک دارند. گاه برای انجام بازی، بسیج می شوند و گاه از اتفاق یک واقعه خنده آور خوشحال می شوند و به خنده می افتند. در میان گروه روزنامه دیواری، تقسیم کار میان بچه ها و یا اعضای گروه، مشاهده می شود و هرکس با نظم و ترتیب، وظایف مخصوص خود را به انجام می رساند. به یقین در این میان اگر کسی از انجام مسؤولیت خود سرباز زند، در کار بقیه نیز خلل ایجاد می شود.

3– چگونه می توانید با اعضای گروه همکلاسی خود رابطه متقابل برقرار کنید؟

می توانیم به راحتی با آنها حرف بزنیم؛ در مورد تکالیف درسی از یکدیگر بپرسیم؛ برای تقویت درسی خود یا همکلاسیهای خود به منزل یکدیگر برویم؛ بعضی وقتها وسایل یکدیگر را بگیریم و از هم راهنمایی بخواهیم.

4– گروه نخستین چه نوع گروهی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

در اصطلاح به این گروهها گروههای نخستین گفته می شود و به همسالان و گروههایی از این قبیل گروههای نخستین می گویند. در همه این نوع گروهها روابط اعضای گروه با یکدیگر وفادارانه، صادقانه و عاطفی است. این گروهها کوچک هستند و عضویت در آنها به خاطر خود اعضای گروه است؛ مانند گروه خانواده

5-گروه دومین چه نوع گروهی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟

مؤسسات، سازمانهای دولتی و خصوصی، دانشگاهها و مدارس همگی از نوع گروههای دومین هستند که ما با آنها روابط صمیمانه نداریم و روابطی که در گروههای نخستین وجود دارد در این گروهها دیده نمی شود؛ مانند گروه اداری.

6-گروه اداری را تعریف کنید؟

گروههای دیگری وجود دارند که ما عضو آنها هستیم ولی روابط صمیمانه با آنها نداریم؛ مثلاً مانند پدر یک خانواده که با سایر همکارانش گروه اداری را تشکیل می دهند.

درس دوم

1 – در زمانهای گذشته، کدام نیازهای انسان در درون خانواده تأمین می شد؟

نیازهای اساسی انسان مانند غذا، کار، آموزش برای کار کردن و بهتر زندگی کردن، پرستش و محبت و نیاز به تشکیل خانواده

2– چه عواملی باعث به وجود آمدن مؤسسات مختلف شد؟

1-نداشتن وقت وفرصت کافی2-راحت طلبی3-تخصصی شدن کارها4-بوجودآمدن مشکلات جدیددرزندگی شهری و..

3 – اگر خانواده ها فرزندانی بهتر تربیت کنند، چه تأثیری می توانند در زندگی اجتماعی داشته باشند؟

فرزندان بهتر می توانند به وظایف خود عمل کنند و چه در محیط خانواده و یا در محیط مؤسسات و اجتماع، کارهای خود را به نحو مطلوب انجام می دهند؛ در این صورت جامعه بهتری خواهیم داشت.

4 – چرا ما به خانواده نیازمندیم؟ و چه عاملی باعث نیازمند شدن خانواده ها به یکدیگر شد؟ ما به خانواده نیازمندیم تا:
1. تا عضو آن باشیم.
2. خانواده ای که از ما سرپرستی کند.
3. خانواده ای که به ما محبت ورزد.
4. خانواده ای که در هنگام سختیها ما را یاری کند.
5. خانواده ای که در غم و شادی ما شریک باشد.
علت نیازمند شدن خانواده ها به هم اینست كه با تخصصی شدن کارها از وظایف درونی خانواده کاسته شد و در عوض، خانواده ها به یکدیگر نیازمند شدند.

5-اولین گروهی است که انسانها در آن دورهم جمع شده اندچه نام دارد؟

خانواده

6-چراخانواده ها قبیله وسپس روستاوشهرهارابه وجودآوردند؟

بهترزندگی کردن-رویارویی بامشکلات-فرارازتنهایی

پرسش درس 3:
1 – نیاز اقتصادی چیست؟ از چه راههایی می توان نیاز اقتصادی را تأمین کرد؟

خوراک، پوشاک، مسکن و سایر وسایل نیاز اقتصادی است. با فعالیتهای اقتصادی می توان نیازهای اقتصادی را تأمین کرد.

2 – چرا انسانها کالاها را با یکدیگر مبادله می کنند؟ چون آنها نیازهای گوناگونی داشته و همه نیازهای خود را به تنهایی نمی توانستند برآورده کنند، بنابراین کالاهای خود را با یکدیگر مبادله می کردند. آنها با یک سلسله مبادله های اقتصادی می توانستند در مقابل کار و فعالیت خود از وسایل و محصولات دیگران استفاده کنند.

3 – در زمانهای گذشته مبادله کالاها چگونه انجام می گرفت؟

مثلاً خانواده ای گندم تولید می کرد و خانواده دیگر ابزار کشاورزی مانند داس و گاوآهن می ساخت. خانواده ای که ابزار کشاورزی می ساخت برای سیر کردن شکم خود نیازمند گندم خانواده کشاورز بود و در مقابل خانواده کشاورز برای کاشتن و درو کردن گندم به ابزار خانواده آهنگر نیازمند بود؛ به این ترتیب یک سلسله مبادله ی اقتصادی به وجود آمد.

4 – چه عواملی باعث شد که «کالای واسطه» به وجود بیاید؟

در مبادله مستقیم کالا به کالا دشواریهای زیادی وجود داشت؛ مثلاً ممکن بود صاحب پشم گوسفند به دهقان بگوید که من به گندم نیازی ندارم و کالای خود را با پارچه مبادله می کنم. برای برطرف کردن این مشکل هریک از ملتها و قبیله های قدیمی کالایی را که بیشتر مورد علاقه مردم بود، به عنوان کالای واسطه انتخاب می کردند.

5 – به نظر شما «پول» چگونه به وجود آمد؟ کالاهای واسطه ای کم کم با رواج طلا و نقره جای خود را به این دو فلز داد و کم کم پول فلزی رواج پیدا کرد و چون در معاملات بزرگ نمی توانستند از سکه های فلزی استفاده کنند در نتیجه چاپ پول کاغذی یا اسکناس رایج گردید.

6 – «مبادله مستقیم» و «مبادله غیرمستقیم» را تعریف کنید؟ مبادله کالا به کالا را مبادله مستقیم و مبادله کالا به کالای واسطه ای را مبادله ی غیرمستقیم می نامند.

7-فعالیت اقتصادی چیست وبرچندنوع است؟

فعالیت های که باآن نیازاقتصادی رابرطرف می کنیم وبر3نوع است.1-تولیدکالا2-ارائه خدمت3-خریدوفروش

8-کالای واسطه درکشورهای مختلف چه بوده است؟

یونان..........هند............کانادا................تبت..............آفریقا..............

پرسش درس 4:
1 – سپرده چیست و چرا مردم پول خود را به صورت سپرده نزد بانک می گذارند؟

به پولهایی که مردم برای نگهداری به بانک می سپارند سپرده می گویند.
تا پولهای خود را از دست دزدان و آسیبهای دیگر، دور نگهدارند و به مردمی که نیازمندند امکان استفاده از پول را بدهند.

2 – « قرض الحسنه پس انداز» چه نوع سپرده ای است؟

عده ای از مردم پول خود را به بانک می سپارند تا علاوه بر اینکه آن را از خطر دستبرد و آسیبهای دیگر دور کنند، به مردمی که به این پول نیازمند هستند، امکان استفاده از آن را داده باشند؛ به این سپرده ها قرض الحسنه پس انداز می گویند.

3 – سپرده قرض الحسنه جاری را با حساب سپرده سرمایه گذاری مقایسه کنید؟

در سپرده قرض الحسنه جاری، شخص دسته چک دریافت می کند و هر زمان و هر کجا که مایل باشد می تواند سپرده خود را خرج کند. به حساب جاری سود تعلق نمی گیرد اما به سپرده سرمایه گذاری، سود تعلق می گیرد.

4 – بانک در چه فعالیتهایی سرمایه گذاری می کند؟

بانک در فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و تولیدی از قبیل ساخت مسکن و ساختمان و کشاورزی صنعت و معدن سرمایه گذاری می کند و مردم را در سود به دست آمده از آن شریک می کند.

5 – ارائه انواع چکها توسط بانک به چه منظوری انجام می گیرد؟ بانک برای آسان کردن حمل و نقل پول توسط مردم انواع چکهای مسافرتی تضمینی و غیره به آنان می دهد تا مردم از حمل و نقل دسته های بزرگ اسکناس بی نیاز باشند.

6 – بانک تأمین کننده یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی یعنی.......... ... است.

جابه جایی پول و انجام کارهای لازم برای انواع مبادله در بین مردم

7-خدمات بانکهارابنویسید؟

1. دادن انواع وامها به مردم
2. ارائه انواع چکها
3. فروش انواع پولهای رایج دنیا
4. دریافت پول، آب، برق، گاز و تلفن
5. ارسال پول برای حسابهای دیگر

6.دریافت انواع سپرده ها

8-وظایف مردم در برابر بانک چیست؟

1 – پولهای خود را تا حد امکان در خانه نگهداری نکنیم.
2 – هریک از اعضای خانواده، جداگانه حساب پس اندازی در بانک داشته باشند.
3 – سعی کنیم در اوقاتی که کار بانک کمتر است به آنجا مراجعه کنیم.
4 – نوبت را هنگام مراجعه رعایت کنیم.
5 – تا قبل از سن 18 سالگی به همراه پدر و مادر خود به بانک مراجعه کنیم.
6- از دفترچه حساب پس انداز خود مراقبت کنیم.
7 – به عنوان هدیه، دفترچه حساب پس اندازه به دیگران هدیه کنیم.
8 – در حفظ و نگهداری پولهای خود دقت کنیم .

پرسش درس 5:
1 – چرا انسانها برای پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست خود تلاش می کنند؟

به دلیل نیاز به زیبایی

2 – در گذشته انسانها چگونه از محیطی زیبا و پاکیزه بهره مند می شدند؟

کاشتن درختان در اطراف نهرها، آب و جارو کردن محیط زندگی، نظافت کوچه ها و مسیرهای رفت و آمد در جشنها و اعیاد.

3 – آیا در جوامع امروزی می توان از روشهای قدیمی در پاکیزه نگاه داشتن محیط استفاده کرد؟ چرا؟

خیر. زیرا استفاده از روشهای قدیمی می تواند باعث بروز مشکلاتی برای مردم شود؛ مثلاً هرکس نمی تواند زباله های خود را به خارج شهر ببرد یا بسوزاندزیراوقت زیادی ازمردم به هدرمی رود.

4 – هریک از افراد جامعه برای پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست، چه وظایفی را عهده دار است؟

1- باید زباله های خود را در ظرفی مناسب قرار دهد تا توسط مأموران شهرداری جمع آوری شود.2-در مکانهای عمومی از ریختن زباله و آشغال خودداری کند.3- در کاشتن نهال به مسؤولین یاری رسانند. 4-خانه های خود را در مکانهایی مناسب بسازند.5- از کندن گلها و آلوده کردن فضاهای سبز و زیبا بپرهیزید.

پرسش درس 6:
1 – شهرداری در مورد زیباسازی محیط زندگی ما چه وظایفی را بر عهده دارد؟

آسفالت خیابانها و سنگ فرش پیاده روها – جمع آوری زباله ها و خاکروبه ها – کاشت نهال و ایجاد فضای سبز در داخل و اطراف شهر، رنگ آمیزی و نظافت جدولها – نرده های خیابانها – پلها و بزرگراهها – گل کاری باغچه های کناره و وسط خیابانها – ساختن آب نماهای زیبا و تزیین میدانها – ساخت پارکها. جابه جایی مردم درداخل شهرها.

2 – مسؤولیت جابه جایی مردم در داخل شهر بر عهده چه سازمانی است؟ وبه وسیله چه شرکت هایی انجام می شود؟

شهرداری بوسیله شرکت واحداتوبوس رانی وتاکسی رانی

3 – اگر مردم در پرداخت عوارض، کوتاهی کنند چه مسائلی در اداره شهر به وجود می آید؟

شهرداری در انجام وظایف خود دچار مشکل می شود؛ زیرا شهرداری پول لازم را برای انجام فعالیتهایش را از عوارضی که از مردم دریافت می کند به دست می آورد.

پرسش درس 7:
1– رعایت نظم در جامعه چه ضرورتی دارد؟

برای آنکه بتوانیم در مدت طولانی در کنار هم دوام بیاوریم و به خوبی و آرامش در کنار هم زندگی کنیم، رعایت نظم ضروری است.

2– در اجتماعات قدیمی چه کسانی بر اجرای مقررات نظارت داشتند؟

بزرگتر خانواده – ریش سفید محل – کدخدا – رئیس قبیله – بزرگ خاندان – گزمه – محتسب

3 – افراد جامعه با چه روشهایی می توانند به برقراری نظم در جامعه کمک کنند؟

- همه باید مراقب باشند تا مقررات به خوبی انجام شود. - هیچ کس برخلاف نظم موجود رفتار نکند. - در خیابانها رهگذران در محلهای مخصوص خود تردد کنند. - ماشینها در هنگام مقرر در برابر چراغ قرمز بایستند. به طور کلی اگر کسی خود نظم را رعایت کرده و عمل کند، می توان امیدوار بود که نظم در جامعه برقرار خواهد شد.

4 – اگر در جامعه امروزه نظم را رعایت نکنیم، چه مشکلاتی برای مردم پیش می آید؟ بدون نظم و ترتیب، رفت و آمد اتومبیلها مشکلات زیادی برای مردم فراهم می کند. به طور کلی بدون اجرای نظم و رعایت آن هرج و مرج در جامعه بروز کرده و هیچکس قادر نخواهد بود به کارها و فعالیتهای روزمره خود برسد.

درس8

1 – دو مورد از وظایف راهنمایی و رانندگی را در ایجاد نظم بنویسید؟

1. به تصادفات وسیله نقلیه رسیدگی می کند .
2. رانندگان متخلف را جریمه و شناسایی می کند.

3.دادن گواهینامه

4.کنترل وسایل نقلیه درسراسرکشور

5.ارائه آموزش های لازم به مردم

2– راهنمایی و رانندگی از چه راههایی به مردم آموزش می دهد؟

با استفاده از صدا و سیما – روزنامه ها و برنامه های دیگر

3– آیا اگر مردم با مأموران راهنمایی و رانندگی همکاری نکنند این سازمان می تواند به خوبی به وظایف خود عمل کند؟ چرا؟

خیر. زیرا بدون همکاری مردم، این سازمان نمی تواند رفت و آمد در خیابانها را به خوبی کنترل کند و زندگی اجتماعی منظم را به وجود آورد.

4– به نظر شما اگر راننده ای مقررات رفت و آمد را در داخل شهر رعیات نکند چه مشکلاتی پیش می آید؟

خسارات مادی و معنوی بسیاری به وجود می آید.

5 – اداره راهنمایی و رانندگی چیست؟

اداره راهنمایی و رانندگی بخشی از نیروهای انتظامی کشور است که برای به وجود آمدن نظم در جامعه به وجود آمده است.بقیه مطالب به مرورتکمیل می شود.

موفق باشید
foot pain
یکشنبه 26 شهریور 1396 10:55 ب.ظ
Hola! I've been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from
New Caney Tx! Just wanted to tell you keep up the fantastic work!
Why does it hurt right above my heel?
پنجشنبه 9 شهریور 1396 04:55 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing
your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I
hope you write again very soon!
Georgiana
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:25 ب.ظ
I am in fact thankful to the owner of this website who has shared
this great paragraph at at this time.
Raul
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:18 ق.ظ
Hi to all, as I am in fact keen of reading this
webpage's post to be updated daily. It consists of fastidious information.
پنجشنبه 11 تیر 1394 08:26 ق.ظ
در دوران پسا تحریم هیچکس دلواپس نخواهد بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر